условия за кандидатстване

 

Право на обучение в Центъра за професионално обучение имат всички лица, навършили 16-годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

 1. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:
  • да имат завършено образование, съответстващо на минималното образователно равнище за професията
  • да имат придобита степен на професионална квалификация по професия, за която ще се осъществява непрекъснато професионално обучение за актуализиране и осъвременяване на придобитата професионална квалификация
  • здравословното състояние на кандидатите да им позволява обучение по желаната професия /здравословното състояние се удостоверява с медицинско свидетелство /.
 2. Кандидатите за обучение подават в Центъра за професионално обучение следните документи:
  • молба за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за всеки курс
  • документи, удостоверяващи входното образователно и квалификационно равнище на кандидатите (или копия от тях)
  • медицинско свидетелство
  • други документи, изискващи се съгласно учебната документация на съответния курс.
 3. Приемането на кандидати за обучение се извършва по документи и събеседване, проведено от директора на центъра.
  До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията/са издържали успешно входящия тест. Групите се сформират според сходните входящи знания и умения на кандидатите.