обща информация

Осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация,допълнителна квалификация и преквалификация в съответствие с законодателствотона Република България, международните стандарти и стопанските потребности.

Професионалното продължаващо обучение предлага на:

Заетите лица:

- по-добри възможности за запазване на съществуващото работно място – по-добри възможности за кариера на работното място – професионална мобилност за реализация на друга професия.

Безработните лица:

- нови възможности за реализацията им на пазара на труда.

- придобиване на квалификация за реализация на пазара на труда .

- придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес .

- формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна реализация.

- преодоляване на социалната им изолация .

Учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация, за разширяване и актуализиране на придобита професионална квалификация и в съответствие със съвременните тенденции .

Обучение с ваучери за заети и безработни лица.

Съвременна материално-техническа база за провеждане на обучение, семинари и конференции.