Перспективи пред професионалните курсове 2014 – 2020

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се разработва за пръв път в България. Тя е резултат от усилията на научните среди, академичната общност и бизнеса да обединят своите усилия за постигане на устойчив растеж. Освен тях в разработването на програмата активно се включиха и представители на различни ведомства, гражданското общество, експерти и застъпници на тезата, че научноизследователската дейност и образованието са едни от най-важните цели в развитието на страната през следващите години.

Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” е Министерството на образованието, младежта и науката.

Очакванията са, че оперативната програма пряко ще допринесе за постигане на три от шестте конкретни цели на “Стратегия Европа 2020″: повишаване на инвестициите в научни изследвания и технологично развитие, намаляване дела на отпадналите от училище и повишаване процента на завършилите висше образование измежду 30-34-годишните.

Оперативната програма ще има шест приоритетни оси:

- Научни изследвания и технологично развитие
- Наука и образование за мобилност, предприемачество и реална заетост
- Образователна среда за активно социално приобщаване
- Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия
- Образователна и ИКТ (информационни и комуникационни технологии) инфраструктура
- Транснационално сътрудничество.

Приоритетните мерки, които ще се финансират от оперативната програма, са в няколко посоки.

В областта на висшето образование:

- Мерки, свързани с подобряване на достъпа до висше образование – студентски стипендии, подкрепа за мобилност, подпомагане системата за кредитиране на студенти и докторанти, подкрепа за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, усъвършенстване системата за прием във висшите училища, мерки за подобряване на достъпа до висше образование на уязвими социални групи.
- Мерки, свързани с повишаване на качеството на висшето образование – усъвършенстване на системата за рейтинг на висшите училища, подобряване на системата за акредитация, осигуряване на допълнително обучение чрез подпомагане на студентски клубове по интереси, осигуряване на практики и стажове в реална работна среда, усъвършенстване на учебните програми с участието на работодателите, въвеждане на електронно съдържание и електронно обучение.

В областта на средното професионално образование:

- Стимулиране на професионалното образоване в областта на инженерно-техническите науки и/или в професионални направления от приоритетните области на икономиката
- Подкрепа за изграждане на партньорски мрежи между професионалните училища и работодатели или висши училища
- Практическо обучение чрез стажове и практики в реална работна среда
- Кариерно ориентиране и консултиране
- Подобряване на системата за трансфер на кредити в професионалното образование
- Валидиране на неформалното образование и самостоятелното учене.

линк към цялата статия

 

начало

  1. Винаги съм подкрепяла подобни инициативи, които са свързани с развитието на човека и по този начин му предоставя по -голяма възможност за реализация където и в, който си по иска бранш.Важното е да бъдем целенасочени и да се борим за своите цели.Статията ви е страхотна, надявам, се че все повече желаещи ще има да се присъединят към вас.

Leave a Reply

*

captcha *