Публикации

1. СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ (СППОО)

Функции:
Систематизиране на статистическа информация във връзка с професионалното образование и обучение на регионално, национално и международно равнище .
Осигуряване на съответстващ на потребностите на пазара на труда държавен план-прием в професионалните гимназии, професионалните училища, професионалните колежи и училищата по изкуствата.
Заявяване, планиране и провеждане на обучение в центровете за професионално обучение.
Структуриране и систематизиране на информация за професии и специалности във връзка с осъществяване на дейностите по професионално ориентиране.

Обхваща актуалните и перспективни професии и специалности на пазара на труда, предложени от страна на работодателите, синдикатите, образователните и обучаващи институции, държавните институции, неправителствените организации, професионалните сдружения и професионалисти в различни области.

Списък на регулираните професии за професионално обучение

2. ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

сила от 08.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.13 от8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.41 от2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.9 от28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.43 от7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г.

изтегли от тук

3. ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ.бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ.бр.103 от 5 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., попр. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

изтегли от тук

4. EUROPASS сертификат

Europass приложението към сертификат е описание на сертификати за професионално образование и обучение, което предоставя допълнителна информация за характера на обучението по дадена професия във всяка страна…………..

изтегли от тук

5. EUROPASS CV и инструкции за попълване

CV изтегли от тук

инструкции изтегли от тук